Srebrenica95

Organisatie

OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING

Heden,

verschenen voor mij, Mr HENRICUS JOHANNES GERARDUS MARIA VAN KRUIJSDIJK, notaris gevestigd te Schijndel:

1.      de heer Fahrudin Alić, geboren te Brezovice (Bosnië en Herzegovina) op elf augustus negentienhonderd zesenzestig, paspoortnummer NW13396K9, wonende te Sint-Oedenrode, Van Duppenstraat 9, (postcode 5491 BW), gehuwd;

2.      de heer Ramo Ramic, geboren te Brakovci Srebrenica (Bosnië en Herzegovina) op twee januari negentienhonderd drieënzeventig, paspoortnummer NXDR4RR26, wonende te Vught, Koperwiekstraat 43, (postcode 5262 ZH), gehuwd;

3.      de heer Remzija Ibrahimović, geboren te Magašići (Bosnië en Herzegovina) op achtentwintig januari negentienhonderd drieënzeventig, paspoortnummer NS0DR4P80, wonende te Schijndel, Zwembadweg 51, (postcode 5482 RH), gehuwd.

De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden.

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1.      De vereniging draagt de naam: Vereniging van overlevenden van de Srebrenica genocide juli 1995 in Nederland.

2.      Zij heeft haar zetel in de gemeente Vught.

Doel

Artikel 2

1.      Het doel van de vereniging is het op landelijk niveau behartigen van belangen van burgers, organisaties, verenigingen, clubs en andere instellingen uit Bosnië, waarvan de opzet en activiteiten in verband staan met de Srebrenica Genocide.

2.      Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

-      de belangen van burgers uit Oost-Bosnië, met name overlevenden van de Srebrenica Genocide, onder de aandacht te brengen bij Nederlandse gouvernementele en non-gouvernementele organisaties en instellingen;

-      het vinden van een permanente bron van financiering en ander soort steun van de Nederlandse staatsautoriteiten en instellingen;

-      het organiseren van bijeenkomsten van culturele-,sportieve- en andere aard voor overlevenden van de Genocide in Srebrenica en andere burgers uit Bosnië-Herzegovina;

-      samenwerking en onderlinge ondersteuning met soortgelijke verenigingen en stichtingen uit binnen- en buitenland om te werken aan de verwerking van oorlogstrauma’s bij overlevenden en de bevordering van de integratie in de Nederlandse maatschappij;

-      het verlenen, indien mogelijk, van elke beschikbare hulp aan (arme) burgers in Bosnië-Herzegovina en de daar verblijvende slachtoffers van de oorlog, voornamelijk naar Oost-Bosnië teruggekeerde vluchtelingen.

Duur

Artikel 3

1.      De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.      Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting (en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting).

Lidmaatschap

Artikel 4

1.      De vereniging kent leden. Lid kunnen zijn natuurlijke – en rechtspersonen die zich op enigerlei wijze verbonden voelen met of zich inzetten voor de overlevenden van de Srebrenica genocide.

2.      Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.

          Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.      Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5

1.      Het lidmaatschap eindigt:

          a.      door de dood van het lid;

          b.      door opzegging door het lid;

          c.       door opzegging door de vereniging;

          d.      door ontzetting.

2.      Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

          Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

          Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

          a.      indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

          b.      binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld ;

          c.       binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3.      Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

          -        wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;

          -        wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

          De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

          Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

          De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

          De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4.      Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

          Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5.      Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

1.      Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

2.      Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3.      Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

1.      Het bestuur bestaat uit ten minste zeven (7) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2.      De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

          De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3.      Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.      De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5.      Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee (2) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

6.      Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

7.      Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

1.      Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.      Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10

1.      Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.      De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12

1.      Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

          Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2.      Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3.      Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4.      De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

5.      Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

1.      De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.

          Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.      Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

          Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

          Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

          Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.      Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

          Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

1.      Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

          Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

          Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2.      De algemene ledenvergadering benoemt een commissie van drie leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken, die de financiële werken van de vereniging ten minste twee maal per jaar controleert. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van twee jaar.

3.      Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4.      De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5.      Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

1.      Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2.      Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

          Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één landelijk veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3.      De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

          Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Raad van Advies

Artikel 16

1.      De vereniging kent een raad van advies, bestaande uit drie leden. De leden van de raad van advies worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

2.      De raad van advies komt bijeen bij geschillen tussen de leden en/of de organen van de vereniging.

3.      De raad van advies neemt zelf geen beslissingen, doch geeft slechts adviezen en aanbevelingen aan partijen die in conflict zijn.

Statutenwijziging

Artikel 17

1.      Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.      Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.      Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

          Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.      De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

          Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5.      Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.      De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 18

1.      Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.      De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3.      De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.      Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

          In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5.      De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6.      De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 19

1.      De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.      Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3.      Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 20

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten:

Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden:

1.      de heer Fahrudin Alić, voornoemd, als voorzitter;

2.      de heer Ramo Ramic, voornoemd, als secretaris;

3.      de heer Remzija Ibrahimović, voornoemd, als penningmeester;

4.      de heer Šaćir Husić, geboren te Pobude (Bosnië en Herzegovina) op twee juni negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 5161 SG Sprang-Capelle, Houtduif 2, als ondervoorzitter/bestuurslid;

5.      de heer Galib Klempić, geboren te Bostahovine-Srebrenica (Bosnië en Herzegovina) op acht januari negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 5482 MP Schijndel, Leliestraat 54, als bestuurslid;

6.      de heer Fehim Muminović, geboren te Glogova (Bosnië en Herzegovina) op achtentwintig oktober negentienhonderd zeventig, wonende te 5684 CK Best,Jacob van Heemskerkstraat 97, als bestuurslid;

7.      de heer Suad Pasalic, geboren te Likari (Bosnië en Herzegovina) op achttien april negentienhonderd tweeenzestig, wonende te 5384 HL Heesch (gemeente Bernheze), De Ploeg 53, als bestuurslid.

De statuten kunnen bepalen, dat een of meer van de bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere personen dan de leden worden benoemd.

Slot akte

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Schijndel op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij, notaris, aan de comparanten is opgegeven en toegelicht, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.